Các thành viên tiêu biểu của Bộ Phận Sản Xuất CFMEU cần quyết định tương lai của họ!

Chỉ mất một phút để gửi email đến các Dân biểu Quốc Hội để cho họ biết quý vị và các thành viên khác của Bộ Phận Sản Xuất sẽ bỏ phiếu về việc rút lui hay ở lại CFMEU.

Chính phủ đã đồng ý rằng CFMEU hoạt động không hiệu quả và quý vị có quyền quyết định điều gì sẽ xảy ra sau này và đang đưa ra luật để quý vị có thể bỏ phiếu.

Chúng ta có cơ hội xây dựng một tương lai tươi sáng bên ngoài CFMEU.

Nhưng chúng tôi cần quý vị cấp tốc gửi email đến các dân biểu chủ chốt của quốc hội để họ ủng hộ quyền bàu cử của quý vị.

Nguồn gốc- Tại sao rời khỏi CFMEU?

Nghiệp đoàn của quý vị, Bộ Phận Sản Xuất, là một trong ba bộ phận của CFMEU. Trong những năm qua, hoạt động của nghiệp đoàn đã trở nên kém hiệu qủa vì bị Bộ Phận Xây Dựng lớn nhất nắm quyền kiểm soát.

Là Bộ phận nhỏ nhất, Bộ Phận Sản Xuất không còn tiếng nói trong cách điều hành CFMEU, bao gồm cả các vấn đề quan trọng đối với các thành viên Bộ Phận Sản Xuất.

Một cuộc bỏ phiếu của các thành viên chủ chốt của Bộ Phận Sản Xuất sẽ quyết định cho tương lai của nghiệp đoàn.

Take Action Now!